Lista artykułów

Nazwa artykułu
Lokalny Program Rewitalizacji dla Jasła
Lokalny Program Rewitalizacji dla Jasła na lata 2014-2023
21.08.2018 więcej
Zintegrowana Strategia Świadczenia Usług Publicznych
Zintegrowana Strategia Świadczenia Usług Publicznych dla
jasielskiego obszaru funkcjonalnego na lata 2014-2020
11.03.2016 więcej
Statut Miasta Jasła
Statut Miasta Jasła
28.02.2014 więcej
Strategia Rozwoju Miasta Jasła na lata 2007-2020
Strategia Rozwoju Miasta Jasła na lata 2007-2020
28.02.2014 więcej
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jasła
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jasła na lata 2007-2013
28.02.2014 więcej
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Jasła
Uchwała Nr XXXI/240/2004 Rady Miejskiej Jasła z dnia 13 grudnia
2004 r. w sprawie: uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta
Jasła
26.02.2014 więcej
Strategia Wizerunkowa Miasta Jasła
Zarządzenie Nr III/161/2013 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 31
października 2013 roku w sprawie: wprowadzenia Strategii
Wizerunkowej Miasta Jasła
26.02.2014 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się