Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Strategia Rozwoju Miasta Jasła
Strategia Rozwoju Miasta Jasła na lata 2007-2020
09.05.2019 więcej
Zintegrowana Strategia Świadczenia Usług Publicznych
Zintegrowana Strategia Świadczenia Usług Publicznych dla
jasielskiego obszaru funkcjonalnego na lata 2014-2020
09.05.2019 więcej
Strategia Wizerunkowa Miasta Jasła
Strategia Wizerunkowa Miasta Jasła na lata 2013-2018
09.05.2019 więcej
Program Rewitalizacji dla Jasła
Program Rewitalizacji dla Jasła
09.05.2019 więcej
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Jasła
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta
Jasła
09.05.2019 więcej
Gminny Program Wspierania Rodzin dla Miasta Jasła
Gminny Program Wspierania Rodzin dla Miasta Jasła na lata
2018-2020
09.05.2019 więcej
Program Aktywności Lokalnej Miasta Jasła dla Seniorów
Program Aktywności Lokalnej Miasta Jasła dla Seniorów na lata
2016-2020
09.05.2019 więcej
Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Jasła na lata 2016-2020
09.05.2019 więcej
Program osłonowy dotyczący udzielania pomocy w formie posiłku dzieciom i uczniom
Program osłonowy dotyczący udzielania pomocy w formie posiłku
dzieciom i uczniom na wniosek dyrektora przedszkola lub szkoły
na terenie Miasta Jasła
09.05.2019 więcej
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok, na
2019 rok oraz na 2020 r.
09.05.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się